Več o OBLIKOVALSKIH STORITVAH.

SPLOŠNI POGOJI
Splošni pogoji se nanašajo na dejavnosti podjetja LUXE s.p. in druga avtorska dela in storitve, kjer je LUXE s.p., Aleksander Hojnik, v nadaljevanju Luxe, naveden kot ponudnik storitev, izdelkov in oblikovanja avtorskih del.

 

 

PLAČILO
Če v ponudbi ni drugače navedeno, je valuta za opravljeno delo 14 dni od izdanega računa. Idejni načrti predstavljajo 50% vrednosti projekta oziroma naročila in lahko odstopajo od končnega izgleda. Z oddajo pisne pogodbe naročnik soglaša z zaračunavanjem storitev in splošnimi pogoji podjetja Luxe s.p. Vse spremembe naročila veljajo le v pisni korespondenci. V primeru odpovedi naročila mora stranka v celoti poravnati izpolnjeni del pogodbe. Stranka mora poravnati tudi vse ostale stroške, ki nastanejo v zvezi z naročilom. Preklic potrjenega naročila s strani stranke se ne upošteva. Vsaka kršitev avtorskih pravic bo prijavljena pristojnim organom.

 

 

ČAS OBDELAVE NAROČILA
Čas obdelave se razlikuje glede na zahtevnost projekta in je opredeljen v pisnem dogovoru s stranko. Rok za izvedbo začne teči naslednji dan, ko so zagotovljeni pogoji za delo. Če naročnik ne zagotovi potrebnih pogojev za pričetek dela, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

 

 

AVTORSKE PRAVICE
Spletno mesto LUXE.si ter vse tekstovne, grafične in druge vsebine so v lasti podjetja Luxe s.p., in jih ni mogoče uporabljati, kopirati, hraniti ali reproducirati brez pisnega soglasja. Za grafično pripravo / oblikovanje, ki ga izvajamo za stranko, so vse pravice (avtorske pravice) izključno v lasti Luxe s.p. Naročnik plača samo samo izvedbo dela ali storitev, ne pa tudi pravice do kakršne koli intelektualne lastnine. Idejna zasnova ali posamezno delo je zgolj delujoča različica in ne predstavlja končnega avtorjevega dela ali storitve in zato kupcu ne daje pravice do njegove končne uporabe, če ni v pisnem dogovoru določeno drugače. V primeru kršitve te določbe, Luxe s.p. bremeni stranko ali uporabi postopke za ugotavljanje kršitev za avtorsko zaščiteno delo.

 

 

PREDAJA DATOTEK
Po zaključku dela naročnik prejme končne datoteke, primerne za namen – končno uporabo. Delovne ali ‘odprte’ datoteke so moralna, resnična in materialna last Luxe s.p., kupec pa do njih ni upravičen. Avtorske pravice in / ali odprte datoteke se lahko po plačilu prenesejo na naročnika ali tretjo osebo. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo stranke / tretje osebe le s plačilom dogovorjenega zneska. Vsa ostala avtorska dela do popolnega plačila obveznosti ostanejo v lasti Luxe.s.p. Kot imetnik moralnih pravic ima Luxe s.p. pravico uporabljati avtorska dela za lastno promocijo, javne objave itd., drugačen dogovor s stranko pa je mogoč samo v pisni obliki po predhodnjem dogovoru.

 

 

PRITOŽBE
Rok za reklamacijo je 7 dni po opravljeni storitvi. Pritožbe sprejemamo le v pisni obliki. Če je pritožba neutemeljena ali poslana po poteku 7 dni od datuma izdaje računa, bomo pritožbo zavrnili. Vsako izogibanje plačila obveznosti bo posredovano sodnim organom in bo za vse nastale stroške bremenilo stranko. Pritožba glede kakovosti avtorskega dela ni mogoča. Avtorsko zaščiteno delo se lahko izkaže za neustrezno le na sodišču, pri sodnem izvedencu s področja grafičnega oblikovanja.

 

 

REFERENCE
Pridržujemo si pravico, da na seznamu referenc objavimo ime naših strank / naročnikov, ter vse zanje opravljene storitve tako v ustni kot pisni in slikovni obliki. Če želi stranka ostati anonimna, nas mora pred oddajo naročila na to opozoriti.

 

 

Za več informacij, info@luxe.si.